Učenci se lahko naročijo na posamezen obrok s prijavnico, ki jo oddajo konec šolskega leta za naslednje šolsko leto. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno.

Starši uveljavljajo subvencionirano malico in kosilo na pristojnem centru za socialno delo.

Polna subvencija za malico pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku povezane osebe, ne presega 563,60 evrov.

Do subvencije v višini cene kosila so upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku povezane osebe, ne presega 382,82 evrov.

Učenci, ki so vključeni v jutranje varstvo, imajo zajtrk, učenci, ki obiskujejo oddelke podaljšanega bivanja, pa še kosilo in popoldansko malico.

Učenci malicajo v glavnem odmoru od 9.55 do 10.15.

Čas kosila je med 11.50 in 14.00.

Posamezne obroke kosil morajo učenci naročati vsaj en delovni dan pred odhodom na kosilo, in sicer do 9.00 ure dopoldan za naslednji dan.

Za pravočasno odjavljen obrok velja obrok, če se odjavi en delovni dan prej, in sicer do 10.00 ure. Za tekoči dan prijava in odjava obroka nista možni, razen v primeru bolezni še isti dan, vendar do 8.30 ure. Odjava obroka ni možna za nazaj. Odjavljati je potrebno tudi subvencionirano prehrano, v nasprotnem primeru si pridržujemo pravico zaračunati polno ceno posameznega neodjavljenega subvencioniranega obroka. (ZŠolPre- 1)

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, ki je označen na položnici. Starše, ki bi imeli težave s plačevanjem šolske prehrane, prosimo, da se pravočasno pogovorijo s socialno delavko. ici. Starše, ki bi imeli težave s plačevanjem šolske prehrane, prosimo, da se pravočasno pogovorijo s socialno delavko.

Prehrano lahko odjavite v tajništvu šole na tel. št. 729 12 42.

CENE:

 zajtrk   0,70 €/dan
 malica  0,90 €/dan
 malo kosilo (1. do 5. razred)    2,70 €/dan
 veliko kosilo (6. do 9. razred)           2,90 €/dan
 popoldanska malica  0,60 €/dan

.
Svet zavoda OŠ Lenart je na seji 28. 9. 2022 sprejel s 1. 10. 2022 nove višje cene šolske prehrane in sicer: zajtrk 0,70 €, malo kosilo 2,70 €, veliko kosilo 2,90 € in popoldanska malica 0,60 €.
.

Vodja šolske prehrane je Melani Vrbec.