Kadar otrok sam ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, če ima težave doma ali sam s seboj, mu lahko pomagata šolski svetovalni delavki, pedagoginja Darka Sukič in socialna delavka Mojca Rebernak. Učencem z učnimi težavami bo na pomoč priskočila mobilna specialna pedagoginja Manuela Fišer. 

Pedagoginja in socialna delavka se z otroki in njihovimi starši srečata že pri vpisu v šolo. Oblikujeta oddelke 1. razreda in spremljata vključevanje otrok v oddelčno skupnost in njihov napredek pri šolskem delu.

Učencem, pri katerih se kažejo znaki specifičnih učnih težav, pomaga specialna pedagoginja s korektivnimi vajami.

Obe svetovalni delavki pripravljata in izvajata razredne ure in predavanja za starše z različno tematiko. 

Socialna delavka pomaga otrokom, čigar starši so se znašli v kakršni koli socialni stiski. Ureja postopke za subvencioniranje šole v naravi, učencem pomaga pri uveljavljanju različnih statusov (športnika, kulturnika, glasbenika) ter starše informira o uveljavljanju socialno-varstvenih pravic po Zakonu o starševskem varstvu in družbenih prejemkih. 

Pedagoginja vodi projekt poklicnega informiranja in svetovanja za učence 8. in 9. razredov ter pomaga pri vpisu v srednje šole. Nadgrajevala bo delo z nadarjenimi učenci. 

Posebno skrb posvečamo učencem s posebnimi potrebami. To je zelo heterogena skupina otrok, ki ob pomoči ustreznih strokovnih delavcev dosega zastavljene cilje, in kar je najpomembneje, želimo jim pomagati, da bi razvili pozitivno samopodobo ter verjeli v svoje sposobnosti, ki jih imajo. 

Ob morebitnih vprašanjih, težavah ali dvomih se lahko oglasite v šoli vsak dan v dopoldanskem času ali v času popoldanskih govorilnih ur.

 

VPIS IN PREPIS UČENCEV V OSNOVNI ŠOLI

Po 48. členu Zakona o osnovni šoli ima vsak otrok pravico do vpisa v osnovno šolo, ki ima sedež na območju, kjer otrok prebiva. Če otrok živi v šolskem okolišu neke osnovne šole, je to za njega matična šola in mu je dolžna zagotoviti učno mesto.

 Zakon dopušča tudi možnost, da starši vpišejo otroka v osnovno šolo drugega šolskega okoliša. To lahko storijo le pod pogojem, da šola drugega šolskega okoliša s tem soglaša. Za starše šolskih novincev, ki otroka vpisujejo v prvi razred šole drugega šolskega okoliša, velja, da otroka vpišejo najprej v matično šolo, 14 dni od prvega vpisa pa vložijo prošnjo za prepis na osnovni šoli drugega šolskega okoliša, kamor želijo vpisati svojega otroka.

Starši imajo pravico vložiti prošnjo za prepis na drugo osnovno šolo tudi za svoje otroke v višjih razredih. Prav tako je potrebno vložiti prošnjo za prepis na osnovni šoli drugega šolskega okoliša. Postopek mora biti končan najkasneje 15 dni pred začetkom novega šolskega leta. Vloge za prepis v višjih razredih je potrebno oddati najkasneje do 15. julija. O ugoditvi prepisa odloči osnovna šola drugega šolskega okoliša, ne pa matična osnovna šola.

Kadar se učenec preseli iz enega šolskega okoliša v okoliš druge osnovne šole, za prešolanje ni potrebno vlagati prošnje, saj s preselitvijo otrok dobi pravico do vpisa v šolo, ki ima sedež na območju, kamor se je otrok preselil. Zaradi lažje organizacije dela je potrebno šolo samo obvestiti o preselitvi in prešolanju. Če pa želi dokončati šolanje na šoli, na kateri je vpisan, ima to pravico.

Opisali sva tisto delo svetovalne službe, ki je usmerjeno bolj v delo z učenci in njihovimi starši. V kolikor bi se kdo želel podrobneje seznaniti z delom šolskega svetovalnega delavca na OŠ Lenart oziroma, če bi se želel kdo osebno posvetovati s katero od delavk šolske svetovalne službe, lahko to stori vsak dan od 7. do 14. ure in vsak prvi četrtek v mesecu od 17. do 18. ure.

Svetovalna služba je dosegljiva na številki 7291235 in 7291234 ter na  e-naslovu: darka.sukic@guest.arnes.si.