DELUJ ZELENO, RAZMIŠLJAJ DIGITALNO – PROJEKT ERASMUS (KA122-SCH)

Naša šola je uspešno sodelovala na razpisu EU: PROJEKT ERASMUS+, partnerstva za izmenjavo med šolami (KA122-SCH). Naš novi projekt nosi naslov: DELUJ ZELENO, RAZMIŠLJAJ DIGITALNO (ACT GREEN, THINK DIGITAL). Vključeni učenci, ki bodo aktivno sodelovali pri projektu, so učenci 8. in 9. razreda, ostali učenci pa bodo sodelovali v različnih aktivnostih, povezanih s tem projektom, saj želimo, da je v projekt vključena celotna šola. S projektom smo pričeli 1. oktobra. 2023, izteče pa se 31. marca 2025. V tokratnem projektu so naši partnerji šole iz Finske, Portugalske, Slovaške in Nemčije. Svetovna problematika onesnaževanja okolja in nepremišljenega potrošništva je vse bolj opazna tudi v našem ruralnem okolju. K projektu smo se prijavili, ker želimo z mednarodnimi izmenjavami v prvi vrsti opozoriti in konkretno pokazati, da se z omenjenimi težavami srečujemo povsod, na različnih koncih sveta, in se reševanja le-teh lotevamo z različnimi strategijami. Vključene želimo spodbuditi k zavedanju, da je ljudi, ki jim je mar za okolje, povsod že veliko, in jim ponuditi možnost spoznati načine, kako drugi pristopajo k reševanju okoljske problematike. Pri tem predvidevamo vključevanje videnih praks kasneje tako v življenja udeležencev kakor tudi seznanjanja širše okolice z njimi. Obenem vključenost v projekt učencem ponuja možnost pristne komunikacije v angleškem jeziku, s čimer se osvobajajo strahu pred rabo le-tega v vsakdanjem življenju in potovanja izven lastne domovine, kar je sicer redka priložnost mnogih naših učencev. Učence in zaposlene na šoli ter širšo lokalno skupnost želimo spodbuditi k temeljitemu razmisleku o okoljski problematiki v lastnem kraju in širše. Ob tem jih želimo ozavestiti, kako lahko z majhnimi, a konkretnimi koraki veliko pripomoremo k izboljšanju našega odnosa do okolja in tako pričnemo s postopnim vzgajanjem na tem področju, katerega cilj je opolnomočenje vseh udeležencev s pristopi za razvijanje vzdržnega okolja. Mlade, ki so dandanes nenehno v stiku s sodobno digitalno tehnologijo, želimo seznaniti na eni strani z njenimi pastmi ter na drugi z novimi uporabnimi znanji s tega področja (uporaba digitalnih orodij za spremljanje našega ogljičnega odtisa; opolnomočenje učencev glede vsebin, ki se pojavljajo na spletu – kako preveriti pristnost informacij). Naš cilj pa je tudi razvijanje jezikovnih kompetenc v angleškem jeziku, ponuditi priložnosti za potovanja, spoznavanja novih kultur in tkanja prijateljstev s sovrstniki iz drugih držav udeležencem z manj priložnostmi. V okviru projekta bomo spremljali količino odpadne hrane pri naših šolskih obrokih pred, med in po končanem projektu. Izvedli bomo predavanje/delavnice za spoznavanje najbolj pereče okoljske problematike – s poudarkom na odpadni hrani in zavrženih oblačilih ter za opozarjanje na pasti sodobnih komunikacijskih kanalov. Učence in delavce šole bomo opolnomočili za uporabo računalniških programov za izračun in izris grafov ter za rabo programov za oblikovanje tiskanih in video vsebin. Lotili se bomo konkretnih korakov za pristop k vzdržnemu okolju: kuharske delavnice za ponovno uporabo odvečne hrane ostankov, izdelali knjižico receptov, namenjeno širši skupnosti, pripravili menjalnico oblačil in izvajali predelave odvečnih oblačil v izdelke z novo namembnostjo. K tovrstnim aktivnostim pa bomo udeležence vabili s sodobnimi in raznolikimi načini, ki jih bodo učenci ustvarili s pomočjo usvojenih digitalnih kompetenc. Kot rezultat našega projekta pričakujemo zmanjšanje odpadne hrane pri šolskih obrokih, okrepljeno zavedanje učencev in delavcev šole ter širše lokalne skupnosti o okoljski problematiki in njihovo konkretno sodelovanje v aktivnostih za razvijanje vzdržnega okolja, ki bi naj v prihodnje postale vsakdanja praksa v njihovem življenju. Ob tem nam pomemben pričakovan rezultat naše dejavnosti predstavlja tudi samozavestna raba angleškega jezika, zavedanje okoljske problematike in soočanja z le-to v drugih državah in prenašanje dobrih praks pri spopadanju z okoljsko problematiko v naše okolje. Slednje bomo dosegli zlasti z mobilnostmi, v okviru katerih pa se bodo udeleženci zavedali tudi ogljičnega odtisa svojega potovanja in iskali možnosti za njegovo zmanjšanje. Predvideni termini izmenjav: januar 2024 – Finska, april 2024 – Lenart, maj 2024 – Slovaška, oktober 2024 – Portugalska in januar 2025 – Nemčija. Predvideni pa imamo tudi dve sledenji na delovnem mestu (job shadowing) za učitelje (Finska in Malta).

Tadeja Kurnik Hadžiselimović, Simona Peserl Vezovnik

(Visited 186 times, 4 visits today)